Stadgar för Hultsfreds hembygdsförening

§ 1
Föreningens namn är Hultsfreds Hembygdsförening. Föreningen har sitt säte i Hultsfred.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 2
Föreningens ändamål är att förvärva och vårda byggnader och föremål av kulturhistoriskt värde.
Föreningen ska främja och arbeta med kulturhistorisk forskning.
§ 3
Medlem kan alla bli som har intresse för föreningens ändamål.
Styrelsen kan besluta att utse särskilt förtjänt person till hedersmedlem.
§ 4
Medlem erlägger en av årsmötet fastställd medlemsavgift.
§ 5
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§ 6
Varje verksamhetsår ska årsmöte hållas senast under mars månad. Föredragningslistan för
årsmötet ska minst innehålla följande ärenden:
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän tillika röstäknare att jämte årsmötesordföranden justera årsmö-
tesprotokollet
Styrelsens berättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande på två år
Val av kassör på två år
Val av styrelseledamöter på två år
Val av två revisorer jämte två suppleanter på ett år
Val av övriga föreningsfunktionärer
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Övriga av årsmötet eller av styrelsen väckta frågor
Kommentar: Val av ordförande och kassör ska ske växelvis
§ 7
Kallelse till årsmöte ska ske genom annons i ortstidning och affischering senast tio dagar
före årsmötet.
§ 8
Till extra årsmöte kan följande kalla: Styrelsen eller två styrelseledamöter eller en revisor
eller tio procent av medlemmarna, dock minst 20 personer.
§ 9
Vid årsmötet äger den rösträtt som betalat medlemsavgiften för föregående verksamhetsår.
Vid omröstning gäller enkel majoritet, årsmötesordföranden har utslagsröst.
§ 10
Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter. Till styrelsen kan adjungeras ledamöter från
kommittéer och arbetsgrupper.
Ordföranden är sammankallande. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter enligt bestämmelserna i föreningens
stadgar och i enlighet med mötesbeslut. Styrelsens möten ska protokollföras, protokollet
justeras av ordföranden. Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar. Föreningens firma
tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.
§ 11
Beslut om ändring av föreningens stadgar fordrar enkel majoritet vid ordinarie årsmöte.
§ 12
Föreningen upplöses genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena
måste vara ordinarie. Vid upplösning beslutar årsmötet om hur föreningens tillgångar ska
användas. Vid fördelning ska tillgångarna användas till allmännyttiga ändamål, samråd ska
ske med Hultsfreds kommun.